Вече може да се кандидатства за еднократната помощ от 300 лв. за ученици

От тази година са в сила важни изменения в този вид помощ, отпускана за покриване на част от разходите на родителите при подготовката на ученици в началото на учебната година. Досега я получаваха само семействата на ученици, записани в първи и осми клас.

Право на това подпомагане вече ще имат и записаните във втори, трети и четвърти клас, независимо дали училището е държавно, общинско или частно, при положение, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството, съобщават от Агенцията за социално подпомагане.

Помощта се предоставя без значение от размера на доходите на:

– родители и осиновители;

– приемни семейства/семейства на близки и роднини, за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

настойник/попечител, който отглежда детето.

Документи се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес на правоимащите лица след записване на детето в съответния клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година. Изключение се прави в случаите, в които поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но за не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Към попълненото заявление се прилагат следните документи /ако ДСП не може да получи информация по служебен път/:

– копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител;

– удостоверение от учебното заведение, че детето (децата) е записано в съответния клас – когато заявлението е подадено преди 15.09.2023 г.

Заявление-декларация за отпускане на помощта можете да подадете в ДСП, както следва:

– лично, като носите своята лична карта (за справка);

чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;

– по електронен път с квалифициран електронен подпис;

– по електронен път чрез електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

Заявления-декларации за отпускане на еднократните помощи са публикувани в раздел „Социално подпомагане“, подраздел „Семейни помощи“, Рубрика „Документи“ на адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/semeyni-pomoshti/ – Приложение № 11 – заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас по реда на чл. 10а от ЗСПД, и Приложение № 12 – заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас по реда на чл. 10б от ЗСПД.

Помощта подлежи на връщане, ако:

– детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

– ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване съответно на първи, втори, трети, четвърти или осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

– ученикът в рамките на един месец от учебната година е допуснал отсъствия от 5 учебни часа без уважителни причини.

За учебната 2023/2024 година размерът на помощта ще бъде 300 лв. Сумата се изплаща на два пъти, като половината от размера може да бъде получена след влизане в сила на заповедта за отпускане, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. За получаването на втората част от помощта не е необходимо повторно подаване на документи.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук