Дават 300 лв. социална помощ за отопление на лица и семейства от уязвими групи

Еднократна финансова подкрепа за отопление от 300 лв. ще получат лица и семейства от уязвими групи за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка. Право да я получат имат лицата и семействата, които са получили отказ за отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба №РД07-5/2008 г. за предстоящия зимен сезон поради това, че:
– средномесечният им доход надвишава диференцирания доход за отопление със
сума по-малка или равна на 30,00 лв.
– са имали по-малко от 6 месеца регистрация като безработни в дирекция „Бюро по
труда”;
– са имали по-малко от 6 месеца регистрация като безработни в дирекция „Бюро по
труда” и средномесечният им доход надвишава диференцирания доход за отопление със сума по-малка или равна на 30лв.

Регистрацията на безработните лица трябва да е активна към 01.11.2021 г. За да получат помощта горепосочените лица и семейства няма да подават отново заявления-декларации в дирекциите „Социално подпомагане”. Финансовата подкрепа
ще им бъде предоставена след служебна проверка на данните.
Право на еднократна финансова подкрепа за отопление имат и хората, които
отговарят на горепосочените критерии, но не са подали своите документи в
определения срок за подаване на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление, който изтече на 31 октомври 2021 г. Те трябва да подадат заявление- декларация в дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес най-късно до 23 ноември 2021 г. В заявлението трябва да декларират дохода си за 6 последователни месеца в периода от 1 април до 30 септември 2021 г.

Образецът на заявлението-декларация е публикуван на интернет страницата на
Агенцията за социално подпомагане, в рубриката „Социално подпомагане”, подрубрика
„Еднократна финансова подкрепа за отопление”. Образецът може да бъде получен и в
Дирекция „Социално подпомагане”.

Поради усложнената епидемична обстановка в страната е препоръчително хората
да не посещават лично приемните на дирекции „Социално подпомагане”, а да изпращат заявленията чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или на електронната поща на дирекция „Социално подпомагане”.

Помощта ще бъде изплатена еднократно през месец декември 2021 г., съобразно
избраният от лицата начин – по лична банкова сметка или чрез „Български пощи” ЕАД.
За да се гарантира максимално получаването на еднократната финансова подкрепа е
препоръчително превеждането й да става по банков път. В случаите, когато по
обективни причини правоимащите лица няма да могат да получат лично помощта си в
съответния пощенски клон, е необходимо своевременно да упълномощят друго лице,
като за целта при изплащането й се представя нотариално заверено пълномощно.
Неполучените през декември 2021 г. средства за еднократна финансова подкрепа
не подлежат на депониране, а се възстановяват в държавния бюджет.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук