Европроектите за подобряване на производствения капацитет от Сливенска област са с приоритет 

 До 21 май 2019 г. се приемат проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съобщиха от Областния информационен център.

Допустими кандидати по операцията са микро, малки и средни предприятия, които имат минимум три приключени финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.). Съгласно условията за кандидатстване фирмите следва да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност.

По настоящата процедура кандидатите сами избират един измежду двата приложими режими на държавна/минимална помощ съобразно спецификата на проекта. В тази връзка дейностите могат да бъда изпълнявани при условията и праговете за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 или при условията за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.

В  зависимост от вида подпомагане, от категорията на предприятието и  района, в който ще се изпълнява проектът, безвъзмездното финансиране варира от 35% до 70%.

Приоритет ще бъде даден на проекти, при които предприятието-кандидат е регистрирано на територията на областите Сливен, Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Кюстендил и Благоевград и поне 70% от инвестициите ще се реализират на територията на тези области.

Допустими ще бъдат разходите за придобиване на машини, съоръжения, оборудване и специализиран софтуер, необходими за изпълнението на проекта.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), единствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Подробна информация за условията за кандидатстване може да бъде получена в Областен информационен център всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук