Желаещите да станат съдебни заседатели вече могат да подават документи

Желаещите да станат съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен или Районен съд Сливен вече могат да подават документи.

Общински съвет Сливен открива процедура за подбор на кандидати за мандат 2020 – 2024 г. За Окръжен съд Сливен са определени 40 съдебни заседатели. Броят на съдебните заседатели е определен от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Бургас. За Районен съд Сливен те са 44. Броят им е определен от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Сливен.

Кандидатите трябва да отговарят на няколко изисквания. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:Възраст от 21 до 68 години; Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен;Има завършено най-малко средно образование; Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; Не страда от психически заболявания; Не е съдебен заседател в друг съд; Не общински съветник от съдебния район, за който е избран; Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Необходими документи за кандидатстване

Заявление за кандидатстване /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 1/;

Подробна автобиография, подписана от кандидата;

Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Сливен да се обръща за препоръки;

Мотивационно писмо;

Писмено съгласие /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 3/;

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 2/;

Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Място и срок за подаване на документите:

В срок до 17.00 часа на 03.07.2019 г. включително, кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет Сливен, стая 104, I етаж, в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.

Начин и ред за провеждане на процедурата:

С Решение № 1572 от 30.05.2019 г., Общински съвет Сливен избра Временна комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи се публикуват на интернет страницата на Общински съвет – Сливен най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет -Сливен може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Сливен становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет Сливен в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Общински съвет-Сливен заедно с протокола от изслушването.

Общински съвет Сливен, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук