Задава се повишение на някои такси в Община Сливен

Увеличение на някои такси предвижда да въведе Община Сливен. Това е записано в проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен, който е публикуван на сайта на Общински съвет Сливен. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 15.11.2019 г., за предложения и становища по проекта. Те могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес:
kmet@sliven.bg

Според проекта, за нежилищни имоти ще се плаща 2,00 на хиляда върху данъчната оценка, в землището на гр.Сливен и 3,10 на хиляда в землищата на останалите населени места. За нежилищните имоти в землището на Сливен ще има повишение при цената за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата за обезвреждането им за сметосъбиране и сметоизвозване и то става от 0,60 ‰ на 0,80 ‰.

За проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битовите отпадъци или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците сега плащанията са 0,58 ‰, но се предвижда да станат – 0,77 ‰;

От 0,32 ‰ на 0,43‰ се променя плащането за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване.

За нежилищни имоти в землищата на останалите населени места за същите дейности, се предвижда стойностите да се променят съответно на 1,24 ‰ , 1,19 ‰ и 0,67 ‰ при досегашни 0,94, 0,90 и 0,51 на хиляда.

Предвидена е промяна и в стойността на годишната такса за предоставяне и изхвърляне веднъж седмично на контейнер тип „бобър“ – от 3 834 лв. на 4 627 лева.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук