Заличават незаконно маркирани участъци в Резерват „Кутелка“

Предстои заличаването на незаконно маркирани участъци в Резерват „Кутелка“, съобщават от РИОСВ Стара Загора.

Резерват „Кутелка“ е обявен със Заповед  № 1253 от 22.12.1983г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет. Защитената територия е с площ  6859.755 дка и е обявена с цел опазване на съобщества от мизийски бук и запазване на характерни скални местообитания на редки и изчезващи от страната и Европа грабливи птици.

Напоследък, човешкото въздействие се е засилило и то се изразява в нерегламентирано движение на туристи извън законово маркираните пътеки. Навлизанията в резервата извън утвърдените посетителски маршрути и маркирането на нови нерегламентирани пътеки е незаконосъобразно.
Резерват „Кутелка“ е красиво и интересно място за туризъм, но и с голямо биологично разнообразие и ценни екосистеми, които трябва да бъдат опазвани от обществото.
Резерват „Кутелка“ е изключителна държавна собственост и съгласно Закона за защитените територии в него е позволено преминаването на хора само по маркирани пътеки, определени със Заповед на Министъра на околната среда и водите. Предстои да бъдат  разгледани варианти за промяна на заповедта за пътеките на МОСВ и включване на допълнителни пътеки.

Маршрутите, позволени за преминаване към момента са:
• гр. Сливен – м. „Долапите” – м. „Мочурите” – м. „Драгиева чешма”;
• гр. Сливен – м. „Арабаджийска поляна” – м. „Белите кайнаци” – м. „Башкайнак”;
Предстои заличаване на нерегламентирано маркирани участъци в резерват „Кутелка“. Целта е да се ограничи до минимум човешкото неправомерно въздействие в защитената територия, за да се опазят екосистемите и биологичното разнообразие.
Започват и контролни проверки във връзка с чл. 17 от Закона за защитените територии.

Скалното катерене, събирането на лечебни растения, преминаването на колела и МПС, както и на пешеходци по други пътеки и маршрути (извън разрешените)  в резервата, е нарушение на Закона за защитените територии.
Съгласно Закона за защитените територии, нарушителите, се наказват с глоба до 5000 лв. за физическо лице и до 10 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, когато се:
• осъществява дейност в защитена територия в нарушение на режима, определен с този закон, в заповедта за обявяване или в утвърдени планове и проекти по глава четвърта;
• осъществява дейност в защитена територия без разрешение или съгласуване, предвидено в този закон.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук