На извънредно Общо събрание само Нова Загора гласува против Бизнес плана на ВИК Сливен

На звънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК само Община Нова Загора гласува против Бизнес плана на ВИК Сливен. За това информират от Областна администрация, която беще домакин на събранието.

По закон председател на Общото събрание на Асоциацията е областният управител, а членове – кметовете на включените в състава ѝ общини или техни упълномощени представители.

На вчерашното заседание присъстваха областният управител Минчо Афузов, кметът на община Твърдица Атанас Атанасов и ресорните кметове на общините Сливен, Нова Загора и Котел – Камен Костов, Нина Генчева и Шериф Куванджъ, както и управителят на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД инж. Севдалин Рашев.

В дневния ред на заседанието бяха включени приемане на решение за съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022- 2026г. и обсъждане на писмо от Министерството на околната среда и водите относно задълженията на кметовете и ВиК оператора по Закона за водите и Директивата за пречистване на градските отпадъчни води.

По първа точка – приемане на Бизнес плана на ВиК Сливен за периода 2022-2026 г., гласувалите „за“ бяха държавата, в лицето на областния управител, и общините: Сливен, Котел и Твърдица. Представителят на Община Нова Загора, упълномощен с решение на Общинския съвет, гласува против приемането на Бизнес плана, със следните мотиви: увеличението на цената на водата от ВиК оператора е заявено като следствие от направените инвестиции, които обаче са за сметка на загубите на дружеството. Освен това, както става ясно от Бизнес плана, в края на периода – 2026 г., „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД не постига редица показатели като: общи загуби на вода във водоснабдителните системи, ниво на покритие и ефективност на услуги по отвеждане и пречистване на отпадни води. Непостигане на целите се забелязва и в редица други показатели: качество на питейната вода в големи и малки зони на водоснабдяване, непрекъснатост на водоснабдяване, аварии по водопроводната мрежа, ефективност на персонала на услугата и др.

По втора точка областният управител, като упълномощен представител на държавата в Асоциацията по ВиК, представи предложението на министъра на околната среда и водите за обсъждане и приемане на график за изпълнение на задълженията, вменени на кметовете и ВиК оператора от Закона за водите и Директивата за пречистване на градските отпадъчни води, за провеждане на процедури по издаване на разрешителни за всички водни обекти, ползвани от ВиК оператора за питейно- битово водоснабдяване на населените места и за заустване на отпадъчни води от населените места с изградена канализация, както и за изграждане и доизграждане на канализационни системи.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук