Областният управител Минчо Афузов апелира за строго спазване на заповедта за пожароопасния сезон

Във връзка с последните възникнали по небрежност опасни пожари в земеделски и горски територии, областният управител Минчо Афузов апелира за стриктно спазване на заповедта му за определяне на пожароопасния сезон и мерките за осигуряване на пожарна безопасност.

Със заповедта, издадената още през месец март, се забранява паленето на открит огън по време на пожароопасния сезон и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Разпорежда се изхвърлянето на горими отпадъци да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища). На териториалните поделения и държавните горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, ДПП „Сините камъни“, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски и земеделски територии, собствениците на линейни обекти и съоръжения, както и на лицата, извършващи дейности в тях, се разпорежда да създадат необходимата организация и предприемат мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на пожароопасния сезон (от 01.04.2023 г до 31.10.2023 г.), включващи: проверка на състоянието и изправността на противопожарните хидранти, пожарогасителните устройства, водоемите и противопожарните депа, периодично почистване от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали на горските и граничещите с тях територии.

Със заповедта, ръководителите на сдружения на ловците, риболовците и туристите се задължават да инструктират членовете си за спазване на правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях, а командирите на военни формирования – да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане на пожари при провеждането на полеви занятия и учения, а при възникване на пожар – да организират своевременното му потушаване.

Заповедта указва още, при възникване на големи и сложни пожари, при гасенето да се привличат местните поделения на Министерство на отбраната, съгласно плановете за взаимодействие и помощ при кризисни ситуации, а кметовете на общини – да създават организация за участие на населението в гасителните мероприятия.

На кметовете на общини и кметства се разпорежда също да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението, с цел своевременно информиране в случай на пожар и да засилят контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на чл. 6 ал. 1 т. 2 от ЗОЗЗ.

Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, се задължават да спазват стриктно правилата за пожарна безопасност в тях.

С цялата заповед можете да се запознаете в прикачения файл.Zapoved_Pojari_GORI_2023

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук