Областният управител Минчо Афузов взе участие в информационна среща за Интегрираните териториални инвестиции

Областният управител Минчо Афузов участва днес в информационен ден, организиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за представяне възможностите за кандидатстване по механизма за Интегрирани териториални инвестиции.

Събитието в гр. Бургас бе открито от заместник-министъра на регионалното развитие Ангелина Бонева. Тя подчерта, че държавата възприема нов подход при проектното финансиране, основаващ се на по-добрата взаимообвръзка и синергия между отделните проекти, участници и общини, и подкрепата за така наречените „отключващи проекти“, създаващи сериозна и перспективна добавена стойност. В информационния ден взеха участие още областният управител на Бургас проф. Мария Нейкова, експерти от МРРБ, представители и заместник-кметове на общини, ръководители и служители от областните информационни центрове в Югоизточен район и др.

В основната презентация, направена от Ивайло Стоянов – началник на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в МРРБ, бяха представени сроковете и единните указания за кандидатстване по новия механизъм за Интегрирани териториални инвестиции. По време на срещата бяха коментирани и въпроси, свързани с броя, партньорите и обхвата на концепциите, с които може да се кандидатства, както и с хронограмите за осъществяване на проектните дейности. Като добри примерни концепции за интегрирани териториални инвестиции бяха посочени различни комбинации от идеи и мерки за разрешаване на регионални ключови проблеми, с партньорското участие на държавни институции и местни общности, на бизнеса, неправителствени организации, научни среди и гражданското общество. Обединяването на усилията на всички партньори и активното им ангажиране в процеса на разработване и изпълнение на проектите за интегрирани териториални инвестиции ще бъде ключово за постигането на успех в новата регионална политика, изтъкна по време на информационния форум Ивайло Стоянов.

Всяка от концепциите трябва да отговарят на утвърдените Единни указания за кандидатстване и да бъде подадена през електронната система ИСУН по отворената до 27 септември процедура. Единните указания са разработени съвместно от управляващите органи на 6-те програми: „Развитие на регионите“., „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Образование“, „Околна среда“ и „Развитие на човешките ресурси“. Водеща програма по прилагането на новия подход Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) ще е Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г.

Проектите, които ще бъдат финансирани по подхода ИТИ, ще бъдат избирани на два етапа: подбор на концепции и подбор на проектни предложения. Един от най-важните критерии при оценката ще бъде приносът на всеки проект към осъществяването на Интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион. Сред ключовите критерии ще бъдат още: обхват на партньорството и сътрудничеството, адресиране към нуждите на уязвими групи, обединяване на различни секторни дейности, принос към климатичните цели, насоченост към територии със специфични проблемни характеристики, развитие на функционални зони, както и относимост към Стратегията на ЕС на Дунавски регион и Новия Европейски Баухаус.

Още за ПРР 2021-2027 г. и Интегрираните териториални инвестиции ще намерите на: https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/iti/iti.funding.opportunities

и на сайта на МРРБ:

https://www.mrrb.bg/.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук