Общински съвет Сливен открива допълнителна процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели в Окръжния и Районния съд

Общински съвет Сливен, на основание чл.68, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.68е от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 102 от 15.02.2024 год. на Общински съвет Сливен, открива допълнителна процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен мандат 2024-2027 год. и към съдебния район на Районен съд-Сливен за мандат 2023 – 2027 г., както следва:

За Окръжен съд – Сливен – 17 /седемнадесет/ съдебни заседатели.
За Районен съд – Сливен – 16 /шестнадесет/ съдебни заседатели.
Изисквания към кандидатите
За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който
отговаря на следните условия:
 Възраст от 21 до 68 години;
 Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на
Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен;
 Има завършено най-малко средно образование;
 Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 Не страда от психически заболявания;
 Не е съдебен заседател в друг съд;
 Не е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
 Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с
политически цели;
 Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на
вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност,
намиращи се в съдебния район, за който е избран.
Необходими документи за кандидатстване
● Заявление за кандидатстване /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен
/Приложение № 1/;
● Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Сливен да се обръща
за препоръки;

 Мотивационно писмо;
 Писмено съгласие /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен
/Приложение № 3/;
 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/по образец,
утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 2/;
 Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия,
ако са родени преди 16 юли 1973 г. по ред и условия, посочени в сайта на
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия, като допълнителна информация могат да получат на
адрес:
гр.София 1000
ул. 'Врабча' 1, ет.2, ст.2
тел. 02 800 4506
Забележка:
Кандидатите, които вече притежават документ за извършена проверка по реда на
ЗДРДОПБГДСРСБНА представят същия. Не е необходимо издаване на нов.

Място и срок за подаване на документите
В срок до 17.00 часа на 26.02.2024 г. включително, кандидатите за съдебни
заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен /Районен съд-Сливен подават
необходимите документи в деловодството на Общински съвет Сливен, стая 104, I етаж,
в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.
Начин и ред за провеждане на процедурата
С Решение № 102 от 15.02.2024 г., Общински съвет Сливен  избра Временна
комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на
кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд –
Сливен/Районен съд-Сливен.
Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии,
мотивационни писма, препоръки и документи за извършена проверка по реда на
ЗДРДОПБГДСРСБНА, се публикуват на интернет страницата на Общински съвет –
Сливен най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от
лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на
педагогиката, психологията и социалните дейности
Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично
заседание, като всеки член на Общински съвет -Сливен може да задава въпроси.
Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с
нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да
представят на Общински съвет – Сливен становища за кандидата, включващи и
въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се
разглеждат.

След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за
протичането му, който се предоставя на Общински съвет Сливен в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Общински съвет-Сливен заедно с протокола от изслушването.

Общински съвет Сливен, в публично заседание с мнозинство, повече от
половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели.

ДИМИТЪР МИТЕВ
Председател на Общински съвет – Сливен

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук