Още се търсят желаещи да станат съдебни заседатели 

Общински съвет Сливен удължава процедурата за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд Сливен и Районен съд Сливен. Най-малко 10 на сто от тези лицата трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
1.1. е на възраст от 21 до 68 години;
1.2. има настоящ адрес в община Сливен, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд-Сливен и Районен съд-Сливен;
1.3. има завършено най-малко средно образование;
1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. не страда от психически заболявания.
1.6. не е съдебен заседател в друг съд;
1.7. не е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
1.8. не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Необходими документи за кандидатстване

● Заявление за кандидатстване /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение No 1/
● Подробна автобиография, подписана от кандидата;
Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Сливен да се обръща за препоръки
Мотивационно писмо
Писмено съгласие /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение No 3 /
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/по образец утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение No 2/
Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 год.
Подаване на документите.
В срок до 17.00 часа на 02.08.2019 г. включително, кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет Сливен, стая 104, I етаж, в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител” No 1.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук