Още 4152 -ма ще получат помощ за отопление през зимния сезон

5 342 са подадените в община Сливен молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление. Това е броят на документите, които са получени в Дирекция „Социално подпомагане” до 24 септември. От подадените заявления-декларации до момента одобрение са получили 4 152 бр., отказите за целева помощ за отопление са 584.

Приемът на заявления за целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2019/2020 г. ще продължи до края на месец октомври 2019 г., като документите се подават по настоящ адрес на лицата/семействата.

През тази година с изменения и допълнения на Наредба №РД-07-5 от
16.05.2008г. на МТСП е променен коригиращия коефициент, с който се намалява
размера на пенсиите, определени след 01.07.2008 г. За предстоящия отоплителен
сезон коригиращият коефициент е 1,463. По този начин увеличението на пенсиите от 1 юли 2019 г. няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ. Променен е
индивидуалния диференциран доход за отопление на различните целеви групи.
Промените предвиждат осигуряване на по-добра социална закрила на най-уязвимите
групи чрез усъвършенстване на механизма за целево енергийно подпомагане.

Припомняме, че целевата помощ за отопление се отпуска за период от пет
месеца. В заявлението-декларация задължително се заявява видът на ползваното
отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При
отопление с електроенергия към заявлението-декларация се представя за справка
актуален клиентски/абонатен номер. При отопление с топлоенергия, електроенергия и
природен газ целевата помощ се предоставя в пари на правоимащото лице или
семейство. При отопление с твърдо гориво помощта може да бъде предоставена както в пари, така и в натура при изрично изразено в заявлението-декларация желание от
страна на лицето или семейството.

Право на помощта имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за
предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен от диференциран доход за отопление за съответната целева група и
отговарят на условията на чл.10 и чл.11 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане.

Месечния размер на целевата помощ се определя със Заповед на Министъра на
труда и социалната политика на база левовата равностойност на 500 квтч
електроенергия към 31 октомври на текущата година. За целия отоплителен сезон
2019/2020 г, правоимащите лица и семейства получават целева помощ в размер на
465,90лв. (Размерът на помощта през предходния отоплителен сезон беше 374,15лв.)

 

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук