Полицията с важна информация за украинските граждани и техните домакини

I. Граждани на Украйна – Временна закрила и международна закрила
II. Домакини, при които са настанени граждани на Украйна
I.1. Граждани на Украйна – Временна закрила
С Решение №144 от 10 март 2022 година на Министерския съвет се предоставя
временна закрила на разселените лица от Украйна, в съответствие с Решение за
изпълнение на Съвета на Европейския съюз (ЕС) 2022/382 от 4 март 2022 г. за
установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна, по
смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила.
Временната закрила се предоставя от 24 февруари 2022 година за срок от една
година.Гражданите на Украйна получават временна закрила по силата на
Решението, без необходимост да кандидатстват индивидуално за международна
закрила пред Държавната агенция за бежанците. По информация от сайта на
Министерския съвет се очаква българското правителство да приеме акт, с който ще се
определи къде и как гражданите на Украйна ще могат да се регистрират и да получават
български документ „Регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена
временна закрила”, за да могат гражданите на Украйна да удостоверяват статута си.
Чужденците, ползващи се от временна закрила, имат право:
1. да останат на територията на Република България;
2. на труд и професионално обучение;
3. на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост;
4. на социално подпомагане;
5. на медицинска помощ при спешни състояния;
6. свободно да се завръщат в държавата си по произход.
Чужденците от уязвима група, ползващи се от временна закрила, получават
необходимото им медицинско или друго обслужване при условията и по реда за
българските граждани.
Непридружените малолетни или непълнолетни чужденци, ползващи се от временна
закрила, се настаняват във:
1. Семейство на роднини или при близки, приемно семейство, социална или
интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа при условията и по реда
на Закона за закрила на детето;
2. други места за настаняване със специални условия за малолетни и непълнолетни
лица.
Чужденец, ползващ се от временна закрила, който подаде молба за предоставяне на
международна закрила, не може да се ползва от правата на чужденец в производство за
предоставяне на международна закрила.
След прехвърляне на чужденеца на територията на друга държава – членка на
Европейския съюз, чужденецът престава да се ползва от правата.
I.2. Граждани на Украйна – Международна закрила

Чужденец, ползващ се от временна закрила, има право да подаде молба за предоставяне
на международна закрила.
Гражданите на Украйна, които се намират на територията на област Сливен и желаят да
получат международна закрила (статут на бежанец или хуманитарен статут), могат да
подадат заявление пред поделенията на Държавната агенция за бежанците при
Министерския съвет, като за област Сливен е определен Регистрационно-приемателен
център – с. Баня, общ. Нова Загора, директор Димитър Захариев – тел. 0886437020,
както и пред група „Миграция“ при ОД МВР – Сливен, с адрес: гр. Сливен, ул. „Д-р
Миркович“ №2, ет.2, тел. 044 644 439, email:sliven.mvr.bg, както и пред други органи на
ОД МВР – Сливен. Бланки на заявление за предоставяне на международна закрила,
могат да се получат и попълнят на място или да се изтеглят на различни езици в
съобщението, публикувано на ел.страница на ОДМВР-Сливен.
II. Домакини, при които са настанени граждани на Украйна
На основание чл.28, ал.3 от Закона за чужденците в Република България „Физическо
или юридическо лице, предоставило подслон на чужденец, в срок до 3 дни след
предоставянето на подслона писмено уведомява службата за административен контрол
на чужденците или районното управление на Министерството на вътрешните работи по
местонахождението си за това обстоятелство, като съобщава имената, датата на
раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на чужденеца“.
На основание чл.28, ал.4 от Закона за чужденците в Република България „Лицата,
извършващи хотелиерство, при настаняване на чужденец го регистрират в регистъра
по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма, в който вписват пълния брой имена на
чужденеца, посочени в паспорта или заместващия го документ за пътуване, датата и
годината на раждане, гражданството, номера на паспорта или на заместващия го
документ за пътуване, както и периода на пребиваването му в туристическия обект.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук