Постигнати резултати по проект „Старт за „Алгера БГ“ ЕООД“  

           

В края на 2020 година „Алгера БГ“ ЕООД приключва изпълнението на проект „Старт за „Алгера БГ“ ЕООД“, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Основната цел на процедурата е да подкрепи създаването и развитието на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение устойчивостта на новосъздадените предприятия, създаване и стабилност на работни места и постигане на ръст чрез реализиране и предлагане на пазара на предприемачески идеи.

Благодарение на получената безвъзмездна финансова помощ „Алгера БГ“ ЕООД успя да реализира своята предприемаческа идея за създаване и предлагане на пазара на  иновативна услуга – телемедицина. Основната целта на проекта е предоставяне на услугата телемедицина чрез създаването на система за телемедицина, включваща онлайн платформа (уеб базирано приложение) и съответните медицински измервателни уреди. Системата за телемедицина включва две основни направления: възможност за моментно събиране на широк спектър от данни за конкретен пациент и своевременното им изпращане към лекуващ или наблюдаващ лекар и възможност за дистанционно непрекъснато следене в реално време на жизнени показатели на пациенти (холтер мониториране). Това бе постигнато чрез създаването на онлайн платформа за телемедицина от подбран екип от програмисти, приитежаващи необходимите знания и опит и чрез осигуряването на  съответните активи – компютърно оборудване, медицински дигитални измервателни уреди, както и чрез разработването на специален софтуер за холтер мониториране, съвместим с онлайн платформата. Услугата телемедицина е услуга от ново поколение и представлява дистанционно диагностициране и консултиране на пациенти посредством телекомуникации и нови технологии. Реализираната предприемаческата идея по създаване на онлайн система за телемедицина (уеб базирано приложение) дава възможност за връзка между пациент и лекар в реално време, точно диагностициране на симптомите чрез специализирани медицински измервателни уреди, евентуално поставяне на диагноза и вземане на решение за последващи действия.

Телемедицината позволява без значение къде по света се намира лекуващият лекар, в реално време пациентът да му изпрати образ и/или звук от изследването си със специална техника. Пациентът може да управлява своите данни, да ги споделя на избрани от него специалисти за консултация. Информацията за всеки пациент се съхранява в системата под формата на медицинско досие.

В рамките на проекта, бяха създадени четири „точки за отдалечено здраве“, разположени във всяка една от четирите общини в областта – Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.

Повече информация за възможностите, които предлага услугата телемедицина и за точките за отдалечено здраве е публикувана на специално създадената по проекта интернет страница https://algerahealth.com/.

 

Тази  публикация е създадена в изпълнение на проект „Старт за „Алгера БГ“ ЕООД“, договор № BG16RFOP002-2.024-0385-С01/06.06.2019г. с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Алгера БГ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган.

 

 

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук