Сливенска област заема 21-во място по размер на средната работна заплата

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2021 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Сливен сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 36 040, което представлява 1.6% от общият брой наети в страната. За това информират от Териториално статистическо бюро – Югоизток. В сравнение с 2020 г. броят на наетите намалява с 39 души или с 0.1%. Намаление се наблюдава в 7 от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (15.0%), „Операции с недвижими имоти“ (8.8%), „Преработваща промишленост“ (4.5%) и „Добивна промишленост“ (2.8%). Увеличение на наетите е регистрирано в 12 икономически дейности – като най-значимо е в отраслите „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (6.8%), „Професионални дейности и научни изследвания“ (4.0%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (3.6%).

В структурата по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, съответно 28.3% и 15.6%. По брой на наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2021 г. областта заема 16 място сред 28-те области в сраната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 761.3 хил., а най-малък в област Видин – 15.4 хиляди.

В област Сливен средната брутна годишна работна заплата за 2021 г. е 14 033 лв., при 18 733 лв. средно за сраната.

По размер на средната работна заплата за 2021 г. област Сливен заема 21-во място сред 28-те области в сраната. С най-висока средна заплата е област София (столица) – 25 724 лв., а с най-ниска област Благоевград – 12 226 лева.

През 2021 г. средната годишна брутна заплата в област Сливен се увеличава спрямо 2020 г. с 13.4%. Икономическите дейности при които е регистрирано най-голямо увеличение са „Финансови и застрахователни дейности“ (27.8%), „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (24.8%), „Професионални дейности и научни изследвания“ (21.4%) и „Операции с недвижими имоти“ (21.3%). Намаление се наблюдава в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ с 36.1%.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук