Ще правят „първа копка“ по проект за Пречиствателната станция за отпадъчни води –Сливен

Официална церемония  „Първа копка” по проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ще се проведе на 23 февруари, в 12 часа, на  ул. „Самуиловско шосе” в Сливен.

В церемонията ще вземат участие управителят на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ инж. Севдалин Рашев, областният управител Веселин Вълчев, кметът Стефан Радев, граждани и заинтересовани страни.

Основните дейности по реконструкцията на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Сливен на Агломерация Сливен включват: изготвяне на инвестиционен проект във фаза Идеен проект и Технически проект; и реализацията на строително – монтажните работи.

Специфичните цели включват: Намаляване на загубите на вода по довеждащи и разпределителни водопроводи и постигане на устойчивост на водоснабдителната система; подобряване на качеството на водата, предназначена за питейни нужди; подобряване на качеството на повърхностните води; опазване на водните ресурси; пречистване на градски отпадъчни води.

Изпълнението на дейностите по „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Сливен на Агломерация Сливен“ е на обща стойност над 10 мил. лв. и включва: изграждане на сграда за обработка на утайки; доставка и монтаж на 2 бр. механични сгъстители за излишна активна утайка (ИАУ), 3 бр. центрофуги за обезводняване на анаеробно стабилизирана утайка, 2 бр. инсталации за приготвяне и дозиране на полиелектролит, помпи и шекове за транспорт на утайки. Ще бъде реконструиран утайкоуплътнителя. За стабилизираната утайка ще се изгради силоз. Ще бъде доставен и монтиран нов ко-генератор.

 

Ще бъдат изградени и рехабилитирани площадкови пътища и комуникации към съоръженията, в т.ч. нова ограда – 1360 м. и реконструкция на довеждащ път до ПСОВ – Сливен с дължина 800 м и ширина 6 м.
Част от обекта е и изграждането на соларна изсушителна инсталация за обезводнената утайка.

Датата на завършване на проектиране и СМР е 02.02.2023 г.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук